Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką prywatności”) dotyczy wszystkich informacji, które ta strona może otrzymać na temat Użytkownika.

Celem niniejszej Polityki prywatności jest zapewnienie właściwej ochrony danych Użytkownika, w tym jego danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem. Administratorem danych przetwarzanych w serwisie jest Freezepoint Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul.

Pięknej 24/26A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000544044, numer NIP: 7010469110, REGON:

360838336, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Lucjana Ziółkowskiego.

1. Definicja terminów
 1. 1.1. W niniejszej Polityce prywatności obowiązują następujące warunki:
  1. 1.1.1 "Administrator witryny" oznacza podmiot zarządzający witryną, który organizuje i / lub przetwarza dane osobowe, a także określa cele przetwarzania danych osobowych.
  2. 1.1.2 "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą osoby fizycznej (przedmiot danych osobowych).
  3. 1.1.3 "Przetwarzanie danych osobowych" oznacza każde działanie lub zbiór działań popełnionych przy użyciu środków automatyzacji lub bez wykorzystania takich danych osobowych, w tym: gromadzenie, systematyzacj, przechowywanie, udoskonalanie, używanie, przekazywanie, depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.
  4. 1.1.4 "Poufność danych osobowych" - wymóg zachowania zgodności z Administracją witryny wymaga, aby nie zezwalać na celowe rozpowszechnianie dostępnych danych osobowych bez zgody podmiotu takich danych lub bez innych uzasadnionych powodów.
  5. 1.1.5 "Użytkownik witryny" oznacza osobę, która ma dostęp do witryny w Internecie i używa tej witryny do własnych celów.
  6. 1.1.6 "Ciasteczka" to dane przesyłane przez serwer internetowy i przechowywane na komputerze użytkownika, który to klient lub przeglądarka internetowa za każdym razem wysyła serwer WWW do żądania HTTP, gdy próbuje otworzyć stronę w witrynie.
  7. 1.1.7 "Adres IP" to unikalny adres sieciowy hosta w sieci komputerowej, zbudowany zgodnie z protokołem IP.
2. Ogólne warunki
 1. 2.1. Stosunki związane ze zbieraniem, przechowywaniem, dystrybucją i ochroną Informacji o Użytkowniku podlegają niniejszej Polityce Prywatności i obowiązującym prawom.
 2. 2.2. Niniejsza Polityka prywatności jest oficjalnym standardowym dokumentem Administracji Strony i określa procedurę przetwarzania i ochrony informacji o osobach i osobach prawnych za pomocą formularza zwrotnego na Stronie.
 3. 2.3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę prywatności i warunki przetwarzania danych osobowych Użytkownika. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszej Polityki prywatności Użytkownik musi zaprzestać dalszego korzystania z witryny.
 4. 2.4. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko tej strony. Administracja strony nie kontroluje i nie jest odpowiedzialna za strony osób trzecich, za które Użytkownik może przejść przez linki dostępne na tej stronie.
 5. 2.5. Administracja strony nie sprawdza autentyczności danych osobowych dostarczonych przez użytkownika witryny.
 6. 2.6. Obecna wersja Polityki prywatności jest dokumentem publicznym, który został opracowany przez Administrację Strony i jest dostępny dla każdego Użytkownika Internetu przy przejściu na „Politykę prywatności” łącza hipertekstowego.
 7. 2.7. Administracja witryny może wprowadzić zmiany do niniejszej polityki prywatności, publikując nową wersję Polityki prywatności. W takim przypadku poprzednia wersja Polityki prywatności jest przechowywana w archiwach dokumentacji Administracji witryny.
3. Przedmiot polityki prywatności
 1. 3.1. Dane osobowe użytkownika, takie jak: nazwisko, imię, e-mail, telefon, itp., Są przekazywane przez użytkownika Administracji Strony za zgodą Użytkownika poprzez wypełnienie specjalnych formularzy na Stronie.
 2. 3.2. Przeniesienie danych osobowych Użytkownika do Administracji Witryny za pośrednictwem Formularza opinii oznacza zgodę Użytkownika na przekazanie jego danych osobowych. Administracja Strony przeprowadza przetwarzanie informacji o Użytkowniku, w tym jego danych osobowych, takich jak: nazwisko, imię, e-mail, telefon, skype itp., A także dodatkowe informacje o Użytkowniku, które udostępnił na jego prośba: organizacja, miasto, stanowisko itp. w celu wypełnienia zobowiązań wobec użytkownika Strony.
 3. 3.3. Administracja strony dokłada również starań, aby chronić dane osobowe, które są automatycznie przesyłane podczas odwiedzania stron witryny: adres IP;
  informacje z plików cookie;
  informacje o przeglądarce lub innym programie, który zapewnia dostęp do witryny;
  czas dostępu;
  adresy odwiedzonych stron;
  strona odsyłająca (adres poprzedniej strony) itd..
  1. 3.3.1. Wyłączenie plików cookie może spowodować brak dostępu do witryny.
  2. 3.3.2. Strona zbiera statystyki dotyczące adresów IP odwiedzających. Informacje te służą do identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych oraz do kontroli poprawności wykonywanych operacji.
 4. 3.4. Inne informacje osobiste nie wymienione powyżej (historia zakupów, używane przeglądarki, systemy operacyjne itp.) Nie podlegają celowemu ujawnieniu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w akapitach 5.2. i 5.3. tej polityki prywatności
4. Cel zbierania danych osobowych użytkownika
 1. 4.1. Administrowanie witryną może wykorzystywać dane osobowe użytkownika do następujących celów:
  1. 4.1.1. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienta i technicznego, jeśli pojawi się jakikolwiek problem związany z korzystaniem z serwisu.
  2. 4.1.2. Udzielanie Użytkownikowi zgody na aktualizację produktów, ofert specjalnych, informacji o cenach i innych w imieniu strony internetowej lub jej partnerów.
  3. 4.1.3. Realizacja działań reklamowych za zgodą Użytkownika.
  4. 4.1.4. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do innych stron internetowych lub usług klienta danej strony w celu otrzymania ich ofert lub usług.
5. Metody i czas przetwarzania danych osobowych
 1. 5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika ożywa w sposób legalny bez ograniczeń czasowych w systemach informacyjnych danych osobowych, z wykorzystaniem technologii automatyki lub bez niej.
 2. 5.2. Użytkownik zgadza się, że administracja Witryny ma prawo do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, tj. Usługom dostawy, organizacjom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym itp., Wyłącznie w celu realizacji roszczeń Użytkownika.
 3. 5.3. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane uprawnionym organom władzy państwowej na warunkach określonych przez ustawodawstwo.
6. Prawa i obowiązki stron
 1. 6.1. Na żądanie Użytkownicy mają prawo do otrzymywania informacji związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych z administracji Serwisu.
 2. 6.2. Użytkownik zgadza się:
  1. 6.2.1. używać otrzymanych informacji wyłącznie do celów wymienionych w art. 4 danej polityki prywatności;
  2. 6.2.2. nie ujawniać danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem paragrafów 5.2. i 5.3. danej polityki prywatności;
  3. 6.2.3. do zablokowania danych osobowych Użytkownika od momentu jego żądania lub od momentu wystąpienia przez przedstawiciela prawnego Użytkownika lub wniosku upoważnionego organu o ochronę praw podmiotów do danych osobowych w okresie weryfikacji, w przypadek wykrycia niedokładnych danych osobowych lub nielegalnych działań.
 3. 6.3. Administracja witryny zobowiązuje się:
7. Odpowiedzialność stron
 1. 7.1. Administracja Strony jest odpowiedzialna za celowe ujawnienie danych osobowych Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w pkt 5.2, 5.3. i 7.2. danej polityki prywatności.
 2. 7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności, jeśli następujące informacje poufne:
  1. 7.2.1. stała się publiczna, dopóki nie została utracona lub ujawniona;
  2. 7.2.2. został otrzymany od strony trzeciej, dopóki nie został odebrany przez administrację Strony;
  3. 7.2.3. został otrzymany przez osoby trzecie przez nieautoryzowany dostęp do plików strony internetowej;
  4. 7.2.4. został ujawniony za zgodą Użytkownika.
 3. 7.3. Użytkownik jest odpowiedzialny za legalność, poprawność i prawdziwość dostarczonych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Rozstrzyganie sporów
 1. 8.1. W przypadku sporu pomiędzy Użytkownikiem strony internetowej a administracją Serwisu przed odwołaniem się do sądów, obowiązkowe jest okazanie roszczenia, tj. Pisemnej propozycji ugody dobrowolnej.
 2. 8.2. Powód ma obowiązek poinformować wnioskodawcę na piśmie o wynikach jego zatwierdzenia w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania roszczenia.
 3. 8.3. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spór podlega kontroli sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Warunki przechowywania i bezpieczeństwo danych osobowych
 1. 9.1. Dane osobowe użytkownika są przechowywane w mediach elektronicznych witryny bez ograniczeń czasowych.
 2. 9.2. Dane osobowe użytkownika są niszczone na żądanie Użytkownika na podstawie jego odwołania lub na wniosek administracji Serwisu bez wyjaśnienia przyczyn poprzez usunięcie przez Administrację Strony informacji zamieszczonych przez Użytkownika.
10. Zatwierdzenie użytkownika
 1. 10.1. Użytkownik ma prawo do wysyłania pisemnych zapytań dotyczących wykorzystania / usunięcia swoich danych osobowych do administracji Witryny opisanej w Artykule 3 danej polityki prywatności.
 2. 10.2. Żądanie wysłane przez Użytkownika musi zawierać następujące informacje: w przypadku osoby fizycznej: — numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika lub jego przedstawiciela, datę wydania i organ, który go wydał;
  — data rejestracji za pomocą formularza zwrotnego;
  — tekst wniosku w dowolnym formacie;
  — podpis użytkownika lub jego przedstawiciela. dla osoby prawnej: — wniosek w dowolnym formacie na papierze firmowym;
  — data rejestracji za pomocą formularza zwrotnego;
  — wniosek musi być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania załączającą dokumenty potwierdzające uprawnienia takiej osoby.
 3. 10.3 Administracja Strony zobowiązuje się rozważyć i wysłać odpowiedź na żądanie Użytkownika w ciągu 30 dni od momentu otrzymania wniosku.
 4. 10.4. Wszelka korespondencja otrzymana przez Administrację od Użytkownika (wniosek w formie pisemnej / w formie elektronicznej) odnosi się do informacji o ograniczonym dostępie i nie podlega ujawnieniu bez pisemnej umowy Użytkownika.
 5. Dane osobowe i inne informacje o użytkowniku, który wysłał żądanie, nie mogą być wykorzystywane bez jego zaspokojenia do innych celów, ale do przygotowania odpowiedzi do punktu otrzymanego wniosku, z wyjątkiem sytuacji, gdy obecne prawo stanowi inaczej.

RODO:

 1. Klauzula z art. 13 dla klientów
 2. Klauzula z art. 13 dla osób składających oferty
 3. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną